CZ / ENG

Odbor hudební

Odbor hudební Současným předsedou hudebního odboru je Miloš Haase, členy výboru jsou Lukáš Matoušek, Jaroslav Rybář, Eva Slavická, Stanislava Střelcová, Jan Ryant Dřízal, Barbora K. Sejáková a Tomáš Víšek. Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se ve funkci předsedy hudebního odboru vystřídali Jan Klusák,  Lukáš Matoušek a Jaroslav Rybář. Páteří činnosti hudebního odboru jsou pravidelné Úterky Umělecké besedy, převážně komorní koncerty, na nichž se prezentují především skladby členů UB, ale také hudební díla současných českých i zahraničních autorů, která jsou názorově blízká skladbám uváděným v jednotlivých programech. Ročně připraví hudební odbor sedm koncertů. Navazuje tak na tradici pravidelných Úterků předválečné Umělecké besedy, která počala již v roce 1935. Koncertem 10.6.2014 dospěly besední Úterky k číslu 600. Interprety těchto koncertů jsou především členové UB. Zvláštností koncertů je skutečnost, že zde se svými příspěvky hostují také členové literárního a výtvarného odboru UB. Muzikologové a hudební publicisté – členové hudebního odboru – uveřejňují své texty v revue Umělecké besedy 'Život'.

Odbor literární a dramatický

Předsedkyně Hana Kofránková, místopředseda Václav Daněk. Literární odbor byl součástí Umělecké besedy od jejího založení v roce 1863. Poté, co byla činnost spolku v roce 1990 obnovena, rozšířil se rozsah tohoto odboru o dramatické umělce. Nyní je to tedy literární a dramatický odbor (LDO). Jeho jádro tvoří spisovatelé, překladatelé, vydavatelé, režiséři a herci. Odbor pořádá ročně 8 – 10 pořadů prózy i veršů z nové tvorby svých členů. Tyto Literární středy spojené s autogramiádami se konají v prostorách Českého PEN klubu na adrese Praha 1, Klementinum 190 ve spolupráci se Společností přátel PEN klubu (www.pen.cz). Literáti a herci působí též na Hudebních útercích na pozvání hudebního odboru Umělecké besedy (obvykle se konají v kostele svatého Vavřince v Hellichově ulici 18 na Malé Straně). Dvakrát ročně, na začátku zimy a na konci jara, spolupořádá literární a dramatický odbor společenské večery původně nazývané spolkové Čaje. Posledních pár let se tato setkání odehrávají v restauraci Mánes s literárně hudebním programem, básnickou kuchyní a s štědrou tombolou z výtvarných a knižních darů besedního členstva. K 140. výročí Umělecké besedy s titulem zakládajícího hesla V umění volnost byla vydána kniha Rudolfa Matyse s podtitulem Kapitoly z dějin Umělecké besedy. Znovu začala vycházet a již k šestému číslu došla umělecká revue Život. Starobesední časopis stejného jména vycházel do roku 1949, v 30. letech byl jeho redaktorem Vladimír Holan. Nyní je šéfredaktorkou Vlasta Skalická, Rudolf Matys předsedou redakční rady.

Odbor výtvarný

Výtvarný odbor sdružuje několik generací výtvarníků z různých oborů volného a užitého umění, výtvarné teoretiky a přátele výtvarného umění. Zvolený výbor výtvarného odboru se schází pravidelně jednou měsíčně a vysílá své zástupce na pravidelné schůze správního výboru UB. Výbor výtvarného odboru Umělecké besedy (dále VOUB) organizuje především výstavy, k nimž vydává katalogy, vyjadřuje se k situaci na kulturní scéně a aktivně přispívá k jejímu dění, sleduje mladé výtvarníky a jejich práci. Vydává informační občasník INFO, který zde zveřejňujeme. Současným předsedou VOUB je Richard Drury. Po obnovení činnosti UB v roce 1990 se ve VOUB sešli starší členové UB spolu se členy tvůrčích skupin UB12, Bilance a Nové skupiny. Pod vedením předsedy VOUB Václava Boštíka se soustředil především na každoroční pořádání členských výstav v navázání na nejplodnější období UB z předchozích desetiletí. Konaly se většinou ve výstavní síni Mánesa i v regionech. Jejich uskutečnění zaštítily vysoké finanční příspěvky některých členů spolku, zejména Jiřího Koláře, Stanislava Libenského a jiných. Kurátory členských výstav byli střídavě Eva Petrová, Antonín Hartmann a Ludmila Kybalová. Ke každé členské výstavě byl vydán katalog, obsahující vedle úvodní teoretické stati obrazové přílohy, reprodukce 1 až 2 děl vystavujících umělců. Do rámce pravidelných členských výstav připomenul vedle práce současníků kurátor A.Hartman historický vývoj spolku v roce 1993 v sále Mánesa, k němuž se podrobným přehledem obrátila kurátorka E.Petrová koncepcí výstavy „Umělecká beseda 1863-2003“. Jubilejní výročí spolku poskytlo obraz jeho tvůrčího profilu od roku založení, na němž se podílely osobnosti Josefa Mánesa, J.V.Myslbeka a další. Výstava se uskutečnila v příznivých prostorech Galerie hlavního města Prahy v budově Městské knihovny. Nedávno konané členské výstavy nebyly určeny jen pražskému publiku, z nichž jako první byla instalována v Rabasově galerii v Rakovníku na přelomu let 2005 – 2006 výstava, určená poctě jednomu z předsedů spolku Václava Rabase. Kurátorkou byla Jana Orlíková. V zájmu o celostátní působnost spolku pokračovaly i tři členské výstavy v roce 2007, jejichž kurátory byli Aleš Lamr a Jiří Šetlík. Od června do září uvedeného roku se první uskutečnila v galerii zámku Rychnova nad Orlicí, která byla přenesena do Novoměstské radnice v Praze s úpravami, jaké vyžadoval výstavní prostor a znovu instalována od prosince 2007 do února 2008 v rozšířené podobě v Galerii výtvarného umění v Mostě, v sálech někdejšího děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Projektu výstav pro období 2007-2009 se iniciativně ujal Richard Drury. K účinnějšímu seznamování publika s tvůrčím profilem VOUB zvolil tématem vázané výstavy různých seskupení členů spolku. Úspěšně proběhla výstava s názvem „Umělecká beseda, vědomí o člověku – sochy a kresby“, na níž představil 33 malířů a sochařů. Proběhla v letním termínu 26.června – 26.srpna 2007 v Západočeské galerii v Plzni (výstavní síň tzv. Masných krámů). Repríza výstavy proběhla v září 2007 v dolním sále Mánesa v Praze. Podobným způsobem vybral z plastické tvorby členů VOUB výstavu 'Zrozeno do prostoru', která se uskutečnila od června do září 2008 v prostorách Hradu Sovinec ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Pro rok 2009 připravil R.Drury na pozvání galerie Vltavín v Praze komorní výstavu z malých formátů 30 členů VOUB, nazvanou „Mini UB“. Příznivý květnový termín byl zároveň využit k představení mladých umělců, kteří se do spolku hlásí. Od července do září 2009 probíhá na základě spolupráce se Severočeskou galerií v Litoměřicích výstava 'Věčná pomíjivost'. Díla pro ni byla vybrána s ohledem na náročný prostor barokního kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, jehož původní sakrální užívání je nyní určeno výstavám. Vedle přehlídek tvorby členské základny VOUB pořádají jednotliví příslušníci individuální výstavy a podílejí se na akcích, které doprovázejí hudební i společenské podniky UB. Informace o těchto aktuálních událostech, které se týkají i ostatní odborů UB a jejich spolupráce, jsou uváděny na stránkách internetu.

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou