Volba starosty


Milí a vážení členové Umělecké besedy,

probíhá volba nového starosty Umělecké besedy. Mezi podklady k Valné hromadě jste mohli najít přiložené i moje curriculum vitae, abyste se seznámili s mou dosavadní profesní dráhou. Chybí tam však ode mne něco osobnějšího, něco o tom, jak bych si představoval další směřování Umělecké besedy v nelehké době, v níž právě žijeme. Proto jsem se rozhodl, že pro Vás připravím stručné osobní vyjádření, abyste byli informováni o tom, co považuji za důležité pro další vývoj UB. Ve svém uvažování vycházím z letitých zkušeností předsedy VOUB, ale i z pozice člověka, který se vždy snaží pohlížet na věci v duchu vyváženém a nezaujatém.

Umělecká beseda – jak všichni víme – vychází z bohaté a obecně uznávané kulturní tradice. K její „rodové“ identitě neodmyslitelně patří hodnoty názorové plurality a tolerance. Nikdy se Beseda neprofilovala jako spolek manifestační; místo formálních programových prohlášení vychází čistě z lidských a uměleckých kvalit v ní obsažených. Apolitický, nekomerční (resp. tržně neúplatný), komunitní a humanistický charakter Umělecké besedy lze chápat jako její vzácnou hodnotu. Jde však o hodnotu, kterou Beseda již dlouhodobě není schopna promítat mimo pole vlastního působení – což trvale oslabuje její pozici v širších souvislostech kulturních i společenských.

Proto by podle mého názoru naší prioritou měla být snaha zlepšit kvalitu komunikace, a to jak uvnitř našeho spolku, tak i mezi spolkem a veřejností. Nemluvím přitom jen o věcné informaci týkající se konkrétních projektů/akcí, mluvím také o prosazování zmíněných besedních hodnot v širším kontextu dneška – tam, kde můžeme přilákat nové (zejména mladší) členy; tam, kde můžeme docílit většího grantového úspěchu; a tam, kde můžeme oslovovat nové příznivce, partnery a sponzory. Je třeba se mnohem více než dosud soustředit na účinnost webových stránek UB a na využívání možností sociálních médií (Facebook, Instagram aj.). Jde také o komunikaci ve smyslu nepředpojatého dialogu napříč odbory UB, který nám dosud velmi scházel: nebojme se otevřené a sebekritické diskuse, jedině tak se dá otevřít prostor k řešení problémů, které UB trápí! Umělecká beseda je ve své rozmanitosti disciplín a generační vrstevnatosti krásná, jedinečná, jenže „rozmanitost“ nesmí být eufemismem pro „vnitřní vykloubenost“ a „vrstevnatost“ eufemismem pro „zkostnatělost“. Aby Beseda fungovala lépe, musí uvažovat více jako integrovaný celek, schopný upřímně reflektovat vlastní slabiny a reagovat včas na cenné příležitosti. Nemusím jistě příliš zdůrazňovat, že vzájemná vstřícnost mezi odbory při koncipování konkrétních projektových záměrů je jedním z klíčových prostředků k posílení postavení Umělecké besedy.

V posledních letech se díky iniciativě Vlastimila Vavřína dialog mezi Besedou a „mimobesedním“ světem značně oživil. Máme dlouhodobého partnera ve společnosti PRO.MED.CS, která činnost Besedy finančně velkoryse podporuje. Díky této podpoře můžeme mj. udržitelně vydávat spolkovou revui Život, nově koncipovanou jako otevřená platforma, na níž se besední dění prolíná s širší kulturní scénou. Obě tyto skutečnosti vnímám jako velmi pozitivní. V sídle PRO.MED.CS je od roku 2017 prezentována postupně se obměňující expozice děl členů VOUB, která by mohla do budoucna sloužit jako ohnisko dalších besedních akcí. Plně uznávám smysl tradičních „pilířů“ besední činnosti (jimiž jsou Hudební úterky, Literární středy, společné výstavy VOUB), nicméně považuji za nesmírně důležité pokračovat ve snaze hledat a vytvářet další, nové způsoby realizování tvůrčího potenciálu, kterým UB jako celek nesporně disponuje. Obecně mám za to, že Umělecká beseda je „značkou“, se kterou bychom měli pracovat cíleněji a prosazovat ji výrazněji v povědomí dnešní společnosti. Pyšníme se svou tradicí, musíme však také dokazovat svou kulturní relevanci a schopnost sebeobnovy!

Vedle koncepčních témat zůstává jeden závažný problém, který se nám ani po letech bohužel nepodařilo vyřešit, a sice zajištění kamenného zázemí pro UB, kde by bylo možné pořádat kulturní akce, scházet se a mít také dostatečný prostor k uložení našeho porevolučního archivu. Nedělám si iluze o náročnosti tohoto úkolu, nicméně se o jeho řešení musíme i nadále pokoušet. Chtěl bych k tomu předem podotknout, že provoz kýženého spolkového zázemí by nutně obnášel celkovou profesionalizaci našeho fungování, což by s sebou přinášelo potřebu větší míry společné odpovědnosti – nestačilo by si jen předávat klíče od vstupních dveří, členové spolku by se museli společně starat o komplexnější praktický chod takového besedního centra. Šlo by tím pádem o časový i finanční vklad, se kterým by se muselo předem počítat!

Během zdánlivě nekonečného pandemického útlumu se Umělecká beseda nevyhnutelně uložila k „zimnímu spánku“ (ovšem s čestnou výjimkou on-line Úterků!). Teď nastává dlouho očekávané „jarní probuzení“ – musíme se znovu spojit a obnovit společný život našeho spolku. Nucené covidové odloučení dokázalo mj. účinnost on-line komunikace. Především však dokázalo duševní nezbytnost přímých mezilidských vazeb – a onen osobní komunitní styk je právě základem nezaměnitelného besedního étosu. V okamžiku velkých výzev, ale i velkých příležitostí pro Uměleckou besedu se Vám nabízím jako kandidát, který se bude vždy snažit o integrující, otevřený a partnerský přístup k vedení našeho spolku, ovšem i s nevyhnutelnou dávkou anglického humoru. Nedokážu však svádět osamělý boj – vedle obětavých členů výborů jednotlivých odborů a správního výboru UB počítám se zapojením řady z Vás dalších do náročné práce, která nás čeká. Rady starších členů UB mi budou oporou, nápady mladších členů mi budou myšlenkovým hnacím motorem!

Váš

Richard Drury

 

 

 

 

Další aktuality