CZ / ENG

Odbor hudební

Odbor hudební Současným předsedou hudebního odboru je Miloš Haase, členy výboru jsou Lukáš Matoušek, Jaroslav Rybář, Eva Slavická, Stanislava Střelcová, Jan Ryant Dřízal, Barbora K. Sejáková, Terezie Švarcová a Tomáš Víšek. Po znovuobnovení Umělecké besedy v roce 1990 se ve funkci předsedy hudebního odboru vystřídali Jan Klusák,  Lukáš Matoušek a Jaroslav Rybář. Páteří činnosti hudebního odboru jsou pravidelné Úterky Umělecké besedy, převážně komorní koncerty, na nichž se prezentují především skladby členů UB, ale také hudební díla současných českých i zahraničních autorů, která jsou názorově blízká skladbám uváděným v jednotlivých programech. Ročně připraví hudební odbor sedm koncertů. Navazuje tak na tradici pravidelných Úterků předválečné Umělecké besedy, která počala již v roce 1935. Koncertem 10.6.2014 dospěly besední Úterky k číslu 600. Interprety těchto koncertů jsou především členové UB. Zvláštností koncertů je skutečnost, že zde se svými příspěvky hostují také členové literárního a výtvarného odboru UB. Muzikologové a hudební publicisté – členové hudebního odboru – uveřejňují své texty v revue Umělecké besedy 'Život'.

Odbor literární a dramatický

Předsedkyně Hana Kofránková, místopředseda Václav Daněk. Literární odbor byl součástí Umělecké besedy od jejího založení v roce 1863. Poté, co byla činnost spolku v roce 1990 obnovena, rozšířil se rozsah tohoto odboru o dramatické umělce. Nyní je to tedy literární a dramatický odbor (LDO). Jeho jádro tvoří spisovatelé, překladatelé, vydavatelé, režiséři a herci. Odbor pořádá ročně 8 – 10 pořadů prózy i veršů z nové tvorby svých členů. Tyto Literární středy spojené s autogramiádami se konají v prostorách Českého PEN klubu na adrese Praha 1, Klementinum 190 ve spolupráci se Společností přátel PEN klubu (www.pen.cz). Literáti a herci působí též na Hudebních útercích na pozvání hudebního odboru Umělecké besedy (obvykle se konají v kostele svatého Vavřince v Hellichově ulici 18 na Malé Straně). Dvakrát ročně, na začátku zimy a na konci jara, spolupořádá literární a dramatický odbor společenské večery původně nazývané spolkové Čaje. Posledních pár let se tato setkání odehrávají v restauraci Mánes s literárně hudebním programem, básnickou kuchyní a s štědrou tombolou z výtvarných a knižních darů besedního členstva. K 140. výročí Umělecké besedy s titulem zakládajícího hesla V umění volnost byla vydána kniha Rudolfa Matyse s podtitulem Kapitoly z dějin Umělecké besedy. Znovu začala vycházet a již k šestému číslu došla umělecká revue Život. Starobesední časopis stejného jména vycházel do roku 1949, v 30. letech byl jeho redaktorem Vladimír Holan. Nyní je šéfredaktorkou Vlasta Skalická, Rudolf Matys předsedou redakční rady.

Odbor výtvarný

Výtvarný odbor sdružuje několik generací výtvarníků z různých oborů volného a užitého umění, výtvarné teoretiky a přátele výtvarného umění. Zvolený výbor výtvarného odboru se schází pravidelně jednou měsíčně a vysílá své zástupce na pravidelné schůze správního výboru UB. Výbor výtvarného odboru Umělecké besedy (dále VOUB) organizuje především výstavy, k nimž vydává katalogy, vyjadřuje se k situaci na kulturní scéně a aktivně přispívá k jejímu dění, sleduje mladé výtvarníky a jejich práci. Vydává informační občasník INFO, který zde zveřejňujeme. Současným předsedou VOUB je Richard Drury. Po obnovení činnosti UB v roce 1990 se ve VOUB sešli starší členové UB spolu se členy tvůrčích skupin UB12, Bilance a Nové skupiny. Pod vedením předsedy VOUB Václava Boštíka se soustředil především na každoroční pořádání členských výstav v navázání na nejplodnější období UB z předchozích desetiletí. Konaly se většinou ve výstavní síni Mánesa i v regionech. Jejich uskutečnění zaštítily vysoké finanční příspěvky některých členů spolku, zejména Jiřího Koláře, Stanislava Libenského a jiných. Kurátory členských výstav byli střídavě Eva Petrová, Antonín Hartmann a Ludmila Kybalová. Ke každé členské výstavě byl vydán katalog, obsahující vedle úvodní teoretické stati obrazové přílohy, reprodukce 1 až 2 děl vystavujících umělců. Do rámce pravidelných členských výstav připomenul vedle práce současníků kurátor A.Hartman historický vývoj spolku v roce 1993 v sále Mánesa, k němuž se podrobným přehledem obrátila kurátorka E.Petrová koncepcí výstavy „Umělecká beseda 1863-2003“. Jubilejní výročí spolku poskytlo obraz jeho tvůrčího profilu od roku založení, na němž se podílely osobnosti Josefa Mánesa, J.V.Myslbeka a další. Výstava se uskutečnila v příznivých prostorech Galerie hlavního města Prahy v budově Městské knihovny. Nedávno konané členské výstavy nebyly určeny jen pražskému publiku, z nichž jako první byla instalována v Rabasově galerii v Rakovníku na přelomu let 2005 – 2006 výstava, určená poctě jednomu z předsedů spolku Václava Rabase. Kurátorkou byla Jana Orlíková. V zájmu o celostátní působnost spolku pokračovaly i tři členské výstavy v roce 2007, jejichž kurátory byli Aleš Lamr a Jiří Šetlík. Od června do září uvedeného roku se první uskutečnila v galerii zámku Rychnova nad Orlicí, která byla přenesena do Novoměstské radnice v Praze s úpravami, jaké vyžadoval výstavní prostor a znovu instalována od prosince 2007 do února 2008 v rozšířené podobě v Galerii výtvarného umění v Mostě, v sálech někdejšího děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Projektu výstav pro období 2007-2009 se iniciativně ujal Richard Drury. K účinnějšímu seznamování publika s tvůrčím profilem VOUB zvolil tématem vázané výstavy různých seskupení členů spolku. Úspěšně proběhla výstava s názvem „Umělecká beseda, vědomí o člověku – sochy a kresby“, na níž představil 33 malířů a sochařů. Proběhla v letním termínu 26.června – 26.srpna 2007 v Západočeské galerii v Plzni (výstavní síň tzv. Masných krámů). Repríza výstavy proběhla v září 2007 v dolním sále Mánesa v Praze. Podobným způsobem vybral z plastické tvorby členů VOUB výstavu 'Zrozeno do prostoru', která se uskutečnila od června do září 2008 v prostorách Hradu Sovinec ve spolupráci s Muzeem v Bruntále. Pro rok 2009 připravil R.Drury na pozvání galerie Vltavín v Praze komorní výstavu z malých formátů 30 členů VOUB, nazvanou „Mini UB“. Příznivý květnový termín byl zároveň využit k představení mladých umělců, kteří se do spolku hlásí. Od července do září 2009 probíhá na základě spolupráce se Severočeskou galerií v Litoměřicích výstava 'Věčná pomíjivost'. Díla pro ni byla vybrána s ohledem na náročný prostor barokního kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích, jehož původní sakrální užívání je nyní určeno výstavám. Vedle přehlídek tvorby členské základny VOUB pořádají jednotliví příslušníci individuální výstavy a podílejí se na akcích, které doprovázejí hudební i společenské podniky UB. Informace o těchto aktuálních událostech, které se týkají i ostatní odborů UB a jejich spolupráce, jsou uváděny na stránkách internetu.

logo-promed.png logo-zoubek.png logo-pamatnik.png logo-zastita-magistratu.png
Hlavní sponzor Umělecké besedy Podporují nás - Dědicové Ladislava Vycpálka Záštita hl.m. Prahy

Na hlavní banner webových stránek byly použity výňatky z rukopisů a obrazu zakladetelů umělecké besedy

Bedřich Smetana - prodaná nevěsta
Vítězslav Hálek - Básně její a z dálí na vlast (z literárního archivu památníku národního písemnictví)
Josef Mánes - Pod chalupou